Skip to main content

Zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego

Opublikowano: 14.02.2022

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie pełni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Porozumieniem pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego.

W powiecie konińskim, w 2021 roku, działało łącznie 28 publicznych placówek bibliotecznych:             

 • 14 bibliotek głównych,
 • 14 filii bibliotecznych
 • 1 punkt biblioteczny.

Wymienione placówki biblioteczne to: 

 • 5 bibliotek miejsko-gminnych:
  • GBP w Golinie,
  • MGBP w Kleczewie,
  • MGBP w Rychwale,
  • MGBP w Sompolnie,
  • MGBP w Ślesinie,
 • 9 bibliotek gminnych:
  • GBP Grodziec,
  • GBP Kazimierz Biskupi,
  • GBP Kramsk,
  • GBP Krzymów,
  • GBP Rzgów,
  • GBP Skulsk,
  • GBP Stare Miasto,
  • GBP Wierzbinek,
  • GBP Wilczyn.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach:

Art. 20.

 1. Do zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej należy:
  1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
  3. badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
  4. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  5. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.
 2. Biblioteka publiczna, której organizatorem jest powiat lub miasto na prawach powiatu, działająca w mieście będącym siedzibą samorządu województwa, może wykonywać zadania, o których mowa w ust. 1, na podstawie porozumienia zarządu województwa z organem wykonawczym powiatu lub miasta na prawach powiatu. Porozumienie w szczególności określa wielkość środków finansowych, które wnoszą strony porozumienia, niezbędnych do prowadzenia działalności przez bibliotekę.

Art. 20a.

 1. Powiatowa biblioteka publiczna realizuje odpowiednio zadania określone w art. 20 w ust. 1 w pkt 1, 2, 4 i 5 oraz współdziała z wojewódzką biblioteką publiczną.
 2. Biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykonywać zadania, o których mowa w ust. 1, na podstawie porozumienia zarządu powiatu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Porozumienie powinno zawierać ustalenia określone w art. 20 ust. 2.Art. 27.ust.5)

Art. 27 ust. 5

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:

 1. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
 2. sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
 3. działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
 4. wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.