Skip to main content

BLISKOteka

Nazwa projektu: BLISKOteka.

Pozyskaliśmy rekordową dotację ze środków ministerialnych - kwotę 131.600 zł - na realizację strategicznych celów programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2023, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury i ze środków będących w dyspozycji MKiDN.

W projekcie, który nazwaliśmy „BLISKOteka” zrealizujemy w czasie od kwietnia 2022 roku do listopada 2023 roku zadania, które będą ukierunkowane na wzmocnienie roli MBP w Koninie jako "trzeciego miejsca" - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, aktywności czytelniczej, odpoczynku i integracji społeczności Konina.

Kluczowymi celami projektu „BLISKOteka” są:

  1. Włączenie nowych środowisk w działalność MBP w Koninie i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
  2. Nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli biblioteki, jako lokalnego centrum dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną w przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku. Rozwijanie i nawiązywanie nowych partnerstw będzie wzmacniało działania biblioteki, sprzyjało jej rozwojowi i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zasobów bibliotecznych oraz budowanie silnej koalicji na rzecz rozwoju czytelnictwa w Koninie i powiecie konińskim.
  3. Szkolenia dla bibliotekarzy, które pozwolą podnosić kompetencje w zakresie rozpoznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnej społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Budżet projektu wraz z wkładem własnym wynosi 147.350 zł.

Grafika informująca o wielkości przyznanej dotacji dla projektu BLISKOteka.
Flaga Polski
Godło Polski
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.